marthasentlep.says….

Assalamu’alaikum wr. wb……..

Di sini akan saya jelaskan sedikit Tafsir dari tembang-tembang Macapat jawa, sebagai urutan/rentetan rahasia dalam gambaran makna dari sebuah tembang / suluknya para Wali – Wali Allah melalui Judul2 Tembang di Bawah ini, sehingga diharapkan bertambahlah pemahaman akan pentingnya sebuah kajian dari sebuah pemahaman sejati tentang sebuah Rahasia dibalik Tembang Jawa, guna mengerti dan meningkatkan keimanan kita terhadap Allah swt.

1. Maskumambang :

Gambarake jabang bayi sing isih ono kandhutane ibune, sing durung kawruhan lanang utawa wadhon, Mas ateges durung weruh lanang utawa wadhon, kumambang ateges uripe ngambang nyang kandhutane ibune.

2. Mijil :

ateges wis lair lan jelas priya utawa wanita.

3. Kinanthi:

saka tembung kanthi utawa tuntun kang ateges dituntun supaya bisa mlaku ngambah panguripan ing alam ndonya.

4. Sinom :

tegese kanoman, minangka kalodhangan sing paling penting kanggone remaja supaya bisa ngangsu kawruh sak akeh-akehe.

5. Asmaradana :

tegese rasa tresna, tresna marang liyan ( priya lan wanita lan kosok baline ) kang kabeh mau wis dadi kodrat Ilahi.

6. Gambuh :

saka tembung jumbuh / sarujuk kang ateges yen wis jumbuh / sarujuk njur digathukake antarane priya lan wanita sing padha nduweni rasa tresna mau, ing pangangkah supaya bisaa urip bebrayan.

7. Dandanggula :

Nggambarake uripe wong kang lagi seneng-senenge, apa kang digayuh biso kasembadan. Kelakon duwe sisihan / keluarga, duwe anak, urip cukup kanggo sak kaluarga. Mula kuwi wong kang lagi bungah / bombong atine, bisa diarani lagu ndandanggula.

8. Durma :

Saka tembung darma / weweh. Wong yen wis rumangsa kacukupan uripe, banjur tuwuh rasa welas asih marang kadang mitra liyane kang lagi nandhang kacintrakan, mula banjur tuwuh rasa kepengin darma / weweh marang sapadha – padha. Kabeh mau disengkuyung uga saka piwulange agama lan watak sosiale manungsa.

9. Pangkur :

Saka tembung mungkur kang ateges nyingkiri hawa nepsu angkara murka. Kang dipikir tansah kepingin weweh marang sapadha – padha.

10. Megatruh :

Saka tembung megat roh utawa pegat rohe / nyawane, awit wis titi wancine katimbalan marak sowan mring Sing Maha Kuwasa.

11.Pocung / Pucung :

Yen wis dadi layon / mayit banjur dibungkus mori putih utawa dipocong sak durunge dikubur.

Demikian tafsir sederhana dari sebuah kajian tentang makna dari tembang-tembang jawa, mudah2an yang tertuang dalam sebuah makna tersirat dari tembang2 ini bisa menjadikan tambahan pemahaman bagi kita semua dan bisa digunakan untuk menggali dan memahami artikulasi dari sebuah ajaran suluk jawa pd jaman terdahulu. dengan harapan Manusia akan lebih memahami akan rahasia sejatinya jati diri, ingsun sejati dan guru sejati……..

Wassalamu’alaikum wr. wb……..

Iklan